CAREER

ที่นี่คือส่วนหนึ่งของการผสมผสานที่ลงตัวของความหลากหลายในการทำงาน เพราะ…เราเชื่อมั่นในศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณ เราเชื่อมั่นว่า…คุณพร้อมกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้น เราเชื่อมั่นว่า…เมื่อคุณได้รับโอกาสมากขึ้น คุณจะก้าวได้ไกลขึ้น เราเชื่อมั่นว่า…คุณ คือ ส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนด้านการเกษตรให้กับประเทศของเรา เราเชื่อมั่นว่า…คุณ กล้าที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา “ครอบครัว ปุ๋ยเทอราโกร” “Challenge Something New”

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หัวหน้าแผนกจัดซื้อทั่วไป 1 อัตรา
หัวหน้าแผนกจัดซื้อทั่วไป

Purchasing Supervisor (General)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- สรรหาและคัดเลือก Supplier
- ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ติดตามควบคุมการทำงาน และตรวจสอบการส่งมอบ
- วิเคราะห์และพัฒนาระบบการทำงาน
- เจรจาต่อรองและเปรียบเทียบราคาอย่างมีแบบแผนชัดเจน
- พัฒนารูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นระบบที่มีข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบได้
- สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ พัฒนาและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25-40 ปี
- การศึกษา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 5-10 ปีในงานด้านจัดซื้อทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ
- หากมีประสบการณ์จัดซื้อและจัดหาในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- มีทักษะในการติดต่อประสานงานและเจรจาต่อรอง
- มีทักษะในการติดตามงานและบริหารข้อโต้แย้งในงานจัดซื้อ/จัดสร้าง
- หากมีประสบการณ์การใช้ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลด้านการควบคุมคุณภาพ (ISO 9001)
- มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม MS-Office

วิศวกรจัดซื้อ 1 อัตรา
วิศวกรจัดซื้อ

Purchasing Engineer (Project)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- สรรหาและคัดเลือก Supplier
- ประสานงานภายใน-ภายนอก ในกระบวนการจัดซื้อ
- จัดซื้อตามคำขอและติดตามการส่งมอบสินค้า
- จัดทำฐานข้อมูล Supplier
- สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22-27 ปี
- การศึกษา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล, สาขาไฟฟ้า และสาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 0-1 ปีในงานด้านการจัดซื้อและจัดหา เครื่องจักร อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ
- หากมีประสบการณ์ในงานจ้างเหมา ปรับปรุง ต่อเติม ติดตั้งและบริการทางด้านงานโครงสร้าง, ระบบสาธารณูปโภคต่างๆของอาคาร/โรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีความรู้ในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการติดต่อประสานงานและเจรจาต่อรอง
- มีทักษะในการติดตามงานและบริหารข้อโต้แย้งในงานจัดซื้อ/จัดสร้าง
- หากมีประสบการณ์การใช้ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลด้านการควบคุมคุณภาพ (ISO 9001)
- มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม MS-Office

วิศวกรเคมี 1 อัตรา
วิศวกรเคมี

Chemical Engineer

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.งานปรับปรุงกระบวนการ
- ค้นคว้า ออกแบบและนำเสนอการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และควบคุมระบบมลพิษ
- ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ ตัวแปรในการผลิตและนำเสนอข้อมูล
- กำหนดเป็นมาตรฐานทางเคมีในการควบคุมกระบวนการ

2.งานโครงการ
- จัดทำข้อเสนอโครงการและชี้แจงนำเสนอแก่ทีมงาน, ผู้บริหาร
- จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตโครงการ TOR ชี้แจงแก่ทีมงานและผู้รับเหมา
- ออกแบบและเสนอแนะควบคุมโครงการให้เป็นไปตามแผน
- ควบคุมงานผู้รับเหมา, พนักงานและผลักดันงานโครงการให้บรรลุตามแผนงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย หรือ หญิง อายุ 27-35 ปี
- การศึกษา วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี
- มีประสบการณ์ 5-10 ปีในงานด้านการปรับปรุงกระบวนการ (Process Engineer)
- หากมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกระบวนการผลิตปุ๋ยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการติดต่อประสานงานและเจรจาต่อรอง
- มีทักษะในการติดตามงาน
- หากมีประสบการณ์การใช้ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลด้านการควบคุมคุณภาพ (ISO 9001)
- มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม MS-Office

ผู้จัดการระบบงานขายและกระจายสินค้า 1 อัตรา
ผู้จัดการระบบงานขายและกระจายสินค้า

Distribution Manager

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- วางแผนและติดตาม Sales out รายเดือน รายเขตและวิเคราะห์ยอดซื้อเพื่อวางแผนการเพิ่มยอดขาย
- บริหารงานขาย โดยติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การเพาะปลูก การแข่งขันและการเติบโตของพื้นที่,พัฒนาระบบ Retail sales และพัฒนาศักยภาพทีมงาน Distributor
- วางแผนและติดตามการเปิดร้านค้า รายเดือน รายเขต และวิเคราะห์การสั่งซื้อ
- วิเคราะห์เป้าขายและวางกลยุทธการขาย
- จัดทำข้อตกลงกับ Distributor และอัพเดตให้เป็นปัจจุบัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย หรือ หญิง อายุ 30-45 ปี
- การศึกษา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในด้านการวางแผนงานขาย, Sale Operation, Trading หรือ Supply Chain Logistic อย่างน้อย 3 ปี
- มีทักษะในการติดตามและติดต่อประสานงาน
- หากมีประสบการณ์การใช้ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลด้านการควบคุมคุณภาพ (ISO 9001)
- มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม MS-Office
- สามารถปฏิบัติงาน ณ จ.อยุธยา และ ออกนอกพื้นที่เป็นครั้งคราวได้
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (ปุ๋ยทิพย์)-อีสานบน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (ปุ๋ยทิพย์)-อีสานบน

(พื้นที่ จ.นครราชสีมา, จ.ชัยภูมิ, จ.เลย, จ.อุดรธานี, จ.หนองคาย, จ.บึงกาฬ)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับร้านค้า
- ติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้ความรู้แก่เกษตรกร
- จัดประชุมกับกลุ่มเกษตรกร
- ประสานงานจัดทำแปลงสาธิตร่วมกับเกษตรกร
 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
- การศึกษา ปริญญาตรี สาขา พืชไร่ พืชสวน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร
- มีประสบการณ์ 0-1 ปีในงานด้านส่งเสริมการขาย หากมีประสบการณ์ส่งเสริมการขายปุ๋ยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้เรื่องปุ๋ยหรือดินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะการพูดนำเสนอในที่สาธารณะ
- กล้าแสดงออกและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- สามารถขับรถยนต์กะบะเกียร์ธรรมดาได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
- สามารถทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัด 20-25 วันได้
- หากพูดภาษาอีสาน หรือเป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หากไม่พบตำแหน่งงานที่ต้องการคุณสามารถกรอกใบสมัครได้ที่นี่โดยบริษัทจะพิจารณาภายหลัง
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยกรบุคคล
โทรศัพท์ : 035 902 733-42 ต่อ 2101 / 063 271 9915
อีเมลล์ : Tferrecruitment@terragrofert.com

ท่านสามารถกรอกใบสมัครผ่านเวบ
ทางช่องทางต่อไปนี้